Opleidingsvorm 3

Basisaanbod

Het onderwijs binnen het type basisaanbod van het buitengewoon onderwijs is aangepast aan jongeren bij wie de onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ze hem/haar, ondanks allerlei aanpassingen, verhinderen om de lessen en de leerstof binnen een school voor gewoon onderwijs te kunnen blijven volgen.

Na de opleidingsfase kan de leerling, waar mogelijk en aangewezen, opnieuw aansluiten bij het gewone secundaire onderwijs, of  na een minimale beroepsopleiding van vijf jaar integreren in het reguliere leef- en arbeidsmilieu.

Type 3: leerlingen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen

Deze doelgroep stelt meerdere opvoedingsproblemen op diverse terreinen en vraagt bijgevolg om intensieve aandacht en begeleiding. De gedragsproblematiek heeft een impact op hun schools leven en heeft een bijzondere aanpak nodig.

We zoeken steeds de verborgen vraag achter hun moeilijk gedrag en we streven naar een inperken van probleemgedrag. We proberen de  sociale ontwikkeling te bevorderen via het aanreiken en oefenen van gedragsalternatieven . Een apart ingericht klaslokaal onder toezicht van een leerlingbegeleider, is een hulpmiddel om even tot rust te komen of om heftige emoties tijdens een crisis te helpen verwerken.

Type 9: leerlingen met een autismespectrumstoornis

Pilootschool voor autisme sinds 2001

Specifieke autiwerking tot en met 3de jaar

Geïntegreerde autiwerking vanaf 4de jaar met stages (op maat)

Aparte rustige speelplaats met speelbos
Aparte refter
Kleinere klassen
Vrijetijdsinvulling
Mogelijkheid tot aangepaste stages