MOS

Visie MOS

Vanuit ons oogpunt willen we de leerlingen via hun beroepskeuze alsook alle andere vakken sensibiliseren om hen waarden en attitudes eigen te maken die tevens in de ontwikkelingsdoelen verwerkt zijn.

 

Door groene projecten op poten te zetten, voeden we onze leerlingen op tot milieuvriendelijk gedrag. Ons uiteindelijke streefdoel is leerlingen intrinsiek te motiveren om milieuvriendelijk te denken en te handelen. En hierdoor geven we hen de verantwoordelijkheid om aan hun natuurlijke en sociale omgeving te werken.

Deze actiegerichte en educatieve aanpak zorgt ervoor dat we ons als groene school kunnen profileren.

We willen dat onze leerlingen bewuster worden van hun omgeving en dat ze hier ook invloed op hebben. Vanuit onze MOS-werkgroep wensen we een beleid uit te bouwen waar zowel leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel bij betrokken worden. Gedragen door de gehele school.